Gebruiksvoorwaarden

Door het consulteren en gebruiken van de website www.pcard.be (de "Website") en de daarin opgenomen gegevens aanvaardt de gebruiker de volgende algemene gebruiksvoorwaarden:

1. Beschikbaarheid van de Website – De NV Servipark stelt alles in het werk om de Website alle dagen van de week, dag en nacht toegankelijk en beschikbaar te houden. Het is evenwel mogelijk dat de toegang tot de Website, met inbegrip van het extranet, onderbroken wordt wegens onderhoud, ingrepen op de Website of het netwerk of wegens andere voorvallen of storingen buiten de wil van de NV Servipark. De NV Servipark kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke verliezen of schade die uit een dergelijke onderbreking zouden voortvloeien.

2. Intellectuele eigendomsrechten – Behoudens andersluidende vermelding worden alle elementen (zoals beelden, geluiden, teksten, logo's, databanken, enz.) van de Website (de "Inhoud van de Website") beschermd door het auteursrecht of een ander aan de NV Servipark of aan derden toebehorend intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten blijven eigendom van de NV Servipark of de derden in kwestie.

Alle merken, handelsnamen, firmanamen, domeinnamen, logo's of andere kentekens die op de Website gebruikt worden om de Website, de NV Servipark of derden te identificeren, zijn uitsluitend eigendom van de NV Servipark en/of derden en mogen door u op geen enkele wijze gebruikt worden.

3. Gebruik van de op de Website weergegeven informatie – Aan de gebruiker wordt slechts een privatief recht van gebruik van de Inhoud van de Website verleend, met het oog op het bekomen van informatie. Het is overigens strikt verboden de beelden, video's, teksten of andere elementen van de Inhoud van de Website op gelijk welke wijze te reproduceren, aan te passen, te wijzigen of te verspreiden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de NV Servipark.

De NV Servipark stelt alles in het werk om op haar Website enkel juiste en relevante informatie weer te geven. Ze garandeert evenwel niet dat alle daar weergegeven gegevens juist, relevant en up-to-date zijn.

De NV Servipark zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade die voortvloeit uit gelijk welk gebruik van de Website of van de Inhoud van de Website. Bovendien behoudt ze zich het recht voor om de Inhoud van de Website op gelijk welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

4. Persoonsgegevens

NV Servipark verzamelt bepaalde persoonsgegevens via de Site. Gebruikers die meer informatie wensen te verkrijgen over de verzameling, het gebruik en de bescherming van hun persoonsgegevens kunnen de cookiemelding en de privacyverklaring van Servipark lezen.

5. Links naar andere websites – De NV Servipark neemt in de pagina's van haar Website links naar externe bronnen en andere websites op, inzonderheid links naar sites van de Interparking Groep. Het opnemen van die links naar websites van derden impliceert geenszins dat de inhoud van die sites gecontroleerd of goedgekeurd werd. De NV Servipark heeft geen zeggenschap over die websites en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de sites, de gegevens, de beelden of de video's ervan, noch voor gelijk welk ander materiaal dat op of via dergelijke sites of externe bronnen beschikbaar is, noch voor aangetoonde of beweerde schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van deze sites of externe bronnen of die in verband zou staan met het gebruik of de inhoud van die sites of externe bronnen.

6. Veiligheid van de Website – Het is iedere gebruiker strikt verboden op gelijk welke wijze de veiligheid en de integriteit van de Website en/of de Inhoud van de Website aan te tasten of daar pogingen toe te ondernemen.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken –Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ieder geschil dat betrekking heeft op de toepassing van deze voorwaarden of het gebruik van de Website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de NV Servipark.