ALGEMENE VOORWAARDEN SERVIPARK

1. Toepassingsgebied. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van en vormen een aanvulling op het P CARD contract, gesloten tussen de Klant en Servipark NV (met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Brederodestraat 9 – Ondernemingsnummer: 0441.030.096. Klantendienst: Tel. : 02/549.54.10. Fax: 02/503.09.04. Email: pcard@servipark.com). Met de « Klant » wordt zowel verwezen naar de aankoper van de dienst als naar diegene die er het voordeel van geniet.

2. Gebruik van de Kaart – Iedere P CARD of P CARD+ Kaart die ter beschikking gesteld wordt van de Klant (« de Kaart ») is strikt persoonlijk en op naam. De Klant mag deze niet uitlenen of toevertrouwen aan derden. De Kaart is op unieke wijze gebonden aan het voertuig dat opgegeven werd in de « P CARD » overeenkomst (« de Overeenkomst  »), gesloten tussen de Klant en Servipark. De Klant verbindt er zich toe de kaart te gebruiken als goede huisvader. Ieder verkeerd gebruik van de Kaart zal bestraft worden met intrekking en/of onmiddellijke blokkering.

3. Tarieven voor de diensten – De tarieven die van toepassing zijn op de Diensten geleverd door Interparking, zijn deze die van kracht zijn op het moment van het binnenrijden in de parking van Interparking. De tarieven die van toepassing zijn op de Diensten geleverd door de andere Partners, zijn de tarieven die gelden op het moment dat de Kaart gebruikt wordt. Het gebruik van de Kaart om de Diensten te betalen impliceert de aanvaarding van de Klant met voornoemde tarieven, alsook met de toepasselijke algemene en bijzondere voorwaarden van de Partners.

4. Registratie van de gegevens verbonden aan het gebruik van de Kaart – De Klant erkent expliciet de rechtsgeldigheid van de computergegevens (zoals de dagen, uren, duurtijd van het gebruik, gebruikte parkings, type van de geleverde diensten, prijs, enz.) die geregistreerd worden in het informatica systeem van het « P CARD » netwerk en hij aanvaardt dat de prijs van de door de Partners geleverde Diensten, en voor dewelke gebruikt gemaakt werd van de Kaart, vastgesteld wordt op basis van die computergegevens.

5. Periodiek overzicht van de geleverde Diensten – Op basis van de gegevens die via de Kaart, bij het gebruik van de Diensten, geregistreerd werden door het informatica systeem van het « P CARD » netwerk, maakt Servipark een overzicht met alle aan de Klant geleverde diensten, de op die diensten toepasselijke tarieven en het totale bedrag dat verschuldigd is door de Klant. Als bij het sluiten van de Overeenkomst, de Klant kiest voor een privégebruik van de Kaart, kan de Klant ten allen tijde dit overzicht raadplegen op het beveiligde deel van de site www.pcard.be, met behulp van een login en password die strikt persoonlijk zijn en die niet doorgegeven mogen worden aan derden. De Klant ziet af van iedere andere vorm van bewijsstuk of informatie met betrekking tot de facturatie van de Diensten via de Kaart. Servipark stuurt dit overzicht naar de kredietinstelling en het bedrag vermeld op het uittreksel wordt betaald via debet van de kredietkaart van de Klant. Als bij het sluiten van de Overeenkomst, de Klant kiest voor een professioneel gebruik van de Kaart, zal Servipark het totaal verschuldigde bedrag dat betaald zal worden via bankdomiciliëring maandelijks factureren en de Klant kan dan het transactiesoverzicht van deze factuur raadplegen op het beveiligde deel van de site www.pcard.be, met behulp van een login en password die strikt persoonlijk zijn en die niet doorgegeven mogen worden aan derden.

6. Laattijdige betaling en tijdelijke blokkering van de Kaart– In geval van laattijdige of niet-betaling om welke reden ook, behoudt Servipark zich het recht voor om de Kaart te blokkeren tot volledige betaling van de schuld. Het niet betalen van een bedrag leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een jaarlijkse rentevoet van 12%. Bovendien zullen ook de eventuele gerechtskosten en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het gefactureerde en onbetaalde bedrag (met een minimum van 50€) verschuldigd zijn.

7. Betwisting – Iedere betwisting die betrekking heeft op het debiteren van de prijs voor de Diensten, moet, op straffe van verval, per aangetekende brief betekend worden aan Servipark, binnen de tien kalenderdagen volgend op het versturen van het periodiek overzicht van de uitgaven van de kredietinstelling of van de maandelijkse factuur. Indien de betwisting gerechtvaardigd is, zal de terugbetaling geschieden door compensatie bij de opstelling van het periodiek overzicht van de uitgaven, dat later opgesteld wordt door de kredietinstelling of door creditering op de volgende maandelijkse factuur.

8. Verantwoordelijkheid van de Klant – Diefstal/verlies/beschadiging van de Kaart – De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Kaart, met inbegrip van alle hieruit voortvloeiende schulden. Hij verbindt zich ertoe om het verlies, de diefstal of de beschadiging van de Kaart onmiddellijk te melden aan Servipark per e-mail naar het volgende adres pcard@servipark.com, of per fax of per brief, met vermelding van het Kaartnummer. Servipark zal erop toezien dat de Kaart geblokkeerd wordt en zal deze vervangen door een nieuwe, mits betaling van een forfaitair bedrag van 10 EUR incl. BTW. De Klant verbindt zich ertoe om de Kaart niet aan zonlicht, noch aan warmte bloot te stellen en om deze niet achter te laten in zijn voertuig. Servipark behoudt zich het recht voor om iedere vervallen of verkeerd gebruikte toegangskaart in te houden / in beslag te nemen.

9. Verantwoordelijkheid van Servipark – Tenzij in geval van fraude, is de aansprakelijkheid van Servipark beperkt tot de vervanging van de defecte Kaart. Servipark kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten die met de Kaart betaald worden. Servipark is evenmin aansprakelijk voor fouten die haar Partners maken bij de levering van hun diensten. De Klant zal bijgevolg elk van zijn klachten uitsluitend moeten richten tot de betreffende Partner.

10. Persoonlijke levenssfeer – Servipark verzamelt bepaalde persoonsgegevens. Als u meer informatie wenst over de verzameling, het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens, u kan de cookiemelding en de privacyverklaring van Servipark op onze website raadplegen.

11. Klachten – Indien de Klant verduidelijkingen of informatie wenst te vragen of een klacht wenst in te dienen, kan hij dit doen via de « Contact » rubriek op de site, per e-mail info@servipark.com of schriftelijk op het volgende adres: Servipark N.V., Klantendienst, Brederodestraat 9 te 1000 Brussel. Iedere klacht of verzoek zal grondig onderzocht worden en zal binnen de 15 dagen beantwoord worden.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden – Servipark kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Die wijzigingen treden in werking na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf publicatie ervan op de site www.pcard.be. Indien de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen, heeft hij het recht om binnen die termijn de Overeenkomst kosteloos op te zeggen, per aangetekend schrijven gericht aan Servipark. In dit geval neemt de Overeenkomst een einde na het verstrijken van deze termijn van één maand.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken – De Overeenkomst, die deze algemene voorwaarden omvat, wordt geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot het afsluiten, de uitvoering en/of de interpretatie ervan vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

Algemene voorwaarden – v4 – 14 mei 2018